​بنا به درخواست مديريت محترم پژوهشی در خصوص  “ اصلاح فرايندها و سامانه های پژوهش و فناوری” با توجه به انتقال دانشجويان پرديس بين الملل به دانشكده ها، اصلاحات لازم به شرح ذيل انجام گرديد:

1- اصلاح مراحل تاييد فرايند "تصويب طرح پژوهش و فناوری شماره 3"، فرايند "نظارت و خاتمه طرح پژوهش و فناوری شماره 3"، و درخواست های مربوط به تغيير در طرح‌های تصويب شده، منطبق با مراحل موجود در دانشكده و دانشگاه؛

2- اصلاح قوانين مربوط به هزينه‌های انجام طرح پژوهش و فناوری شماره3؛

3- اصلاح محاسبات پرداخت پژوهانه برای دانشجويان ارشد و دكتری؛

4- عدم تغيير در نحوه محاسبه ظرفيت راهنمايی پايان‌نامه/ رساله اعضای هيات علمی در خصوص دانشجويان پرديس بين‌الملل.