بنا به درخواست مديريت محترم توسعه و انتقال فناوری مبني بر "ملاک قرار دادن تاريخ خاتمه طرح پژوهش و فناوری برون دانشگاهي يا تاريخ صدور كارنامه آن جهت برخورداری از امتياز طرح" اقدامات لازم جهت اصلاح سامانه انجام گرديده است.

با توجه به درخوست مذكور، امكان استفاده از امتياز طرح های پژوهش و فناوری برون دانشگاهی در فرايندهای ترفيع، پژوهه و فرصت مطالعاتی برای اعضای هيات علمی با شرايط ذيل، فراهم گرديده است:

1- طرح دارای كارنامه باشد؛

2- تاريخ های خاتمه طرح يا تاريخ صدور كارنامه آن در بازه زمانی محاسبه امتيازات فرايندهای ترفيع، پژوهه و فرصت مطالعاتی قرار داشته باشد.

3- امكان استفاده از امتياز هر طرح در فرايندهای ترفيع، پژوهه و فرصت مطالعاتي، صرفا يكبار می باشد.