بنا به درخواست مديريت محترم پژوهشی در خصوص  “ اصلاح سامانه ارائه گزارش دوره ای دانشجويان دكتری” اصلاحات لازم انجام و سامانه به شرح زير استقرار يافته است:

1- تمام دانشجويانی كه به يك عضو هيات علمي (استاد راهنما اول) انتساب يافته اند بايد در هر نيمسال يك گزارش ارسال نمايد. زمان ارائه گزارش توسط دانشجو، و امكان تاييد يا بازگشت گزارشات توسط استاد راهنما و مدير گروه در نيمسال اول تحصيلي از 15 آذر الي 30 آذر و در نيمسال دوم تحصيلي از 15 خرداد الي 31 خرداد مي باشد.در پايان زمان تعيين شده (3 دی/ 3 تير) امكان ايجاد كاربرگ جديد، اصلاح كاربرگ های بازگشت داده شده، تاييد/ عدم تاييد گزارشات دريافت شده وجود نخواهد داشت، اطلاعات بايگانی و سامانه بسته خواهد شد.

2- در صورت عدم ارائه گزارش عملكرد توسط دانشجو، اعضای هيات علمی جهت ارائه ارزيابی خود از نحوه عملكرد دانشجو به مدير گروه می توانند در نيمسال اول تحصيلي از 5 دی الي 10 دی و در نيمسال دوم تحصيلی از 5 تير الي 10 تير كاربرگ گزارش عملكرد را ايجاد، و پس از تكميل كاربرگ مربوط به استاد راهنما آن را برای مدير گروه ارسال نمايند.در پايان زمان تعيين شده (13 دي/ 13 تير) امكان ايجاد كاربرگ جديد، اصلاح كاربرگ های بازگشت داده شده، تاييد/ عدم تاييد گزارشات دريافت شده وجود نخواهد داشت، اطلاعات بايگانی و سامانه بسته خواهد شد.