بنا به درخواست معاونت محترم آموزشی مبنی بر امكان تاييد پيش انتخاب واحد دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلی توسط استاد راهنما ”، اقدامات لازم جهت اصلاح سامانه انجام گرديده است.

با توجه به درخوست مذكور، اساتيد راهنمای محترم مي توانند در پرتال پويا، لبه آموزشي، منوی هدايت تحصيلی، گزينه دانشجويان تحت سرپرستی را انتخاب نموده و با مشاهده ليست دانشجويان تحت سرپرستی، دروس انتخاب شده توسط دانشجو را تاييد يا حذف نمايند. ​همچنين اساتيد راهنما می توانند بنا به صلاحديد (با هماهنگی آموزش دانشكده نسبت به رفع محدوديتهای انتخاب درس) از ميان ساير دروس ارائه شده ترم برای دانشجو درس انتخاب نمايند.