احکام افزایش حقوق

 

به همت همکاران اداره جبران و پایان خدمت و امور اداری، احکام افزایش ضریب حقوقی سال ۱۴۰۳ و ترفیع پایه استحقاقی اعضای هیئت علمی و یاوران علمی دانشگاه و همچنین احکام افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران دانشگاه صادر گردید.

جزئیات احکام صادر شده به شرح زیر است:

- احکام افزایش ضریب حقوقی سال ۱۴۰۳ اعضای محترم هیئت علمی به تعداد ۹۰۰ حکم

- احکام افزایش ضریب حقوقی سال ۱۴۰۳ یاوران علمی گرامی به تعداد ۸۰۵ حکم

- احکام افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران معزز به تعداد ۱۹۸۰ حکم

- احکام ترفیع پایه استحقاقی اعضای محترم هیئت علمی به تعداد ۸۰ حکم

- احکام ترفیع پایه استحقاقی یاوران علمی گرامی به تعداد ۷۵ حکم

ضمنا احکام مذکور از تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۳ در پرتال پویا قابل مشاهده می‌باشند.